Tuesday, May 22, 2012

Компани байгуулах бичиг баримтууд

Шинээр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байгуулах
 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03)татах
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдэвр (2 хувь) ганц гүшүүнтэй, олон гишүүнтэй
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (3хувь)            ганц гишүүнтэй         олон гишүүнтэй
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 7. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн анкет (2 хувь) шаардлагагүй
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (2 хувь) татах
 10. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт) татах
 11. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)
 Асууж тодруулах зүйл гарвал 88010625, 98010625 утсаар холбоо барина уу?Компанийн нэр өөрчлөхөд:
 • Хуучин нэрээ сольсон “Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас”
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн нэрээ өөрчилсөн тухай үүсгэн байгуулагч буюу хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь
 • Компанийн нэрээ өөрчилсөн тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сониноо хавсаргах; (Өдөр тутмын сонин болох “Зууны мэдээ” сонин, “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр” сонин гэх мэт)
 • Нэрийн өөрчлөлтийг тусгасан компанийн дүрэм 2 хувь; (эх хувиар байна)
Компанийн хууль ёсны хаяг өөрчлөхөд
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн хууль ёсны хаягаа өөрчилсөн тухай үүсгэн байгуулагч буюу хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь;
 • Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлт 2 хувь; (эх хувиар байна)
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, эсвэл хаягын өөрчлөлт орсон үүсгэн байгуулагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар 2 хувь;

Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч гарч компанийн эрх, үүрэг, хариуцлагаа өөр иргэн, хуулийн этгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд компанийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээн авсан иргэн, хуулийн этгээд нь:
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн үүсгэн байгуулагчаас эрх, үүрэг, хариуцлагаа өөр иргэн, хуулийн этгээдэд шилжүүлсэн шийдвэр 2 хувь;
 • Компанийн эрх шилжүүлэх гэрээ 2 хувь; (нотариатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ, эсхүл бэлэглэлийн гэрээ 2 хувь; (нотариатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Компанийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээн авсан иргэний тухайд иргэний үнэмлэхийн хуулбар, 
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн анкет (2 хувь) шаардлагагүй;
 • Компанийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээн авсан хуулийн этгээдийн тухайд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 1 хувь;
 • Компанийн гэрээ, дүрэм 2 хувь; (эх хувиар байна)
Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч нэмэгдэхэд:
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь
 • Хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ, эсхүл бэлэглэлийн гэрээ 2 хувь; (нотариатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ болон бэлэглэлийн гэрээ хийлгүйгээр шинээр орж байгаа хувь нийлүүлэгч компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж болно. Энэ тохиолдолд шийдвэртэй тусгаж дүрмэндээ нэмэлт оруулна.
 • Шинээр хөрөнгө нэмж оруулсан иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулсныг нотлох баримт; (Компанид оруулсан эд хөрөнгийг хүлээн авсан акт, дансны хуулга, мөнгийг тушаасан баримт, өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн санхүүгийн тайлан тэнцлийг холбогдох байгууллагаар баталгаажуулж хавсаргах гэх мэт)
 • Шинээр орсон хувь нийлүүлэгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар, анкет тус бүр 2 хувь; татах
 • Шинээр орсон хувь нийлүүлэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 1 хувь;
 • Компанийн гэрээ, дүрэм 2 хувь; (эх хувиар байна)

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг нэмэхэд:
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь;
 • Компанийн гэрээ, дүрэмд оруулсан өөрчлөлт 2 хувь; (эх хувиар байна)
 • Тусгай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын тогтоол, захирамж, тушаалын хуулбар 1 хувь; (Тогтоол, захирамж, тушаалын эх хувийг татварын улсын /ахлах/ байцаагчид үзүүлнэ)
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар 1 хувь; (Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эх хувийг татварын улсын /ахлах/ байцаагчид үзүүлнэ)
Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хасахад:
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь
 • Компанийн гэрээ, дүрэмд оруулсан өөрчлөлт 2 хувь; (эх хувиар байна)
 • Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон эрх бүхий байгууллагын тогтоол, захирамж, тушаалын хуулбар 1 хувь; (Тогтоол, захирамж, тушаалын эх хувийг  УБЕГазрын бүртгэгчид үзүүлнэ)
Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагааг нэмэхэд:

-УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
- Дүүргийн татварын тодорхойлолт
- Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь
-Компанийн гэрээ, дүрэмд оруулсан нэмэлт 2 хувь; (эх хувиар байна)

Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагааг хасахад:
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь
 • Компанийн гэрээ, дүрэмд оруулсан өөрчлөлт 2 хувь
Компанийн өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах тохиолдолд:
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь;
 • Компанийн гэрээ, дүрэмд оруулсан өөрчлөлт 2 хувь
 • Компанийн өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсныг нотлох баримт
Компанийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа өөрчлөгдсөн тохиолдолд:
 • УБЕГ нэмэлт өөрчлөлт оруулах (УБ05 ) маягт бөглөнө. Гарын үсэг зурж, Тамга дарна татах
 • Дүүргийн татварын тодорхойлолт
 • Компанийн хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр 2 хувь
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны агентлагын даргын тушаал болон гэрчилгээний хуулбар 1 хувь;
 • Компанийн гэрээ, дүрэмд оруулсан өөрчлөлт 2 хувь; (эх хувиар байна)


ГХОКомпани- Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтай Компани

4 comments:

 1. Bayrlalaa Odoo xaana xaana ochij ene bugdiig xuutsulduxiig n xelj ugch bolox uu?

  ReplyDelete
 2. 100 айлд байрлах УБЕГ-ын 3-р байр буюу хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас эхлээд нэрээ аваад дараа нь бусад бичиг баримтаа бүрдүүлээд өгнө. ажлын 5 хоногын дотор гэрчилгээ нь гарна.
  Манай компани таны өмнөөс бүх бичиг баримтыг бүрдүүлээд УБЕГ бүртгүүлээд тамга тэмдэгийг бүгдийг нь хөөцөлдөж өгнө.

  ReplyDelete
  Replies
  1. tusgai zuvshuurul huutsulduj uguh uu 88111801

   Delete